ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Tussen HOUTENPELLETS,

Anthonetta Kuijlstraat 110 3066 GS

geregistreerd in het Franse handels- en vennootschapsregister

Hierna de "Verkoper" of het "Bedrijf". Aan de ene kant, en de natuurlijke of rechtspersoon die overgaat tot de aankoop van producten of diensten van het bedrijf, hierna "de koper" of "de klant" Aan de andere kant is het als volgt blootgesteld en overeengekomen:

PREAMBULE

De Verkoper is een uitgever van Producten en Diensten voor consumenten, op de markt gebracht via zijn websites (https://houtenpellets.store/)

De lijst en beschrijving van de goederen en diensten die door het bedrijf worden aangeboden, kunnen worden geraadpleegd op de bovengenoemde sites.

Artikel 1: Doel

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen in verband met de online verkoop van Producten of Diensten aangeboden door de Verkoper.

Artikel 2: Algemene bepalingen

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AV) zijn van toepassing op de verkoop van Producten of Diensten, gemaakt via de websites van het Bedrijf, en maken integraal deel uit van het Contract tussen de Koper en de Verkoper. Ze zijn volledig afdwingbaar tegen de Koper die ze heeft geaccepteerd voordat hij een bestelling plaatste. De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op zijn website te publiceren. De toepasselijke AV zijn die welke van kracht zijn op de datum van betaling (of eerste betaling in geval van meerdere betalingen) van de bestelling. Deze AV kunnen worden geraadpleegd op de website van het bedrijf op het volgende adres: https://pellet-nrg.shop/

Het bedrijf zorgt er ook voor dat hun acceptatie duidelijk en zonder voorbehoud is door een selectievakje en een validatieklik in te stellen. De Klant verklaart al deze Algemene Verkoopvoorwaarden en, indien van toepassing, de Bijzondere Verkoopvoorwaarden met betrekking tot een product of dienst te hebben gelezen en deze zonder beperking of voorbehoud te aanvaarden.

De Klant erkent dat hij heeft geprofiteerd van het nodige advies en informatie om ervoor te zorgen dat het aanbod aan zijn behoeften voldoet.

De Klant verklaart in staat te zijn om legaal te contracteren volgens de Franse wetgeving of om de natuurlijke of rechtspersoon voor wie hij zich verbindt, rechtsgeldig te vertegenwoordigen

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormt de door het bedrijf geregistreerde informatie het bewijs van alle transacties.

Artikel 3: Prijs

De prijzen van de producten die via de websites worden verkocht, worden aangegeven in euro's exclusief belastingen en nauwkeurig bepaald op de pagina's met beschrijvingen van de producten. Ze worden ook aangegeven in euro's alle belastingen inbegrepen (BTW + andere mogelijke belastingen) op de bestelpagina van de producten, en exclusief specifieke verzendkosten. Voor alle producten die buiten de Europese Unie worden verzonden, wordt de prijs exclusief belastingen automatisch berekend op de factuur. Douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen kunnen in bepaalde gevallen verschuldigd zijn. Deze rechten en bedragen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper. Ze zijn voor rekening van de koper en vallen onder zijn verantwoordelijkheid (verklaringen, betaling aan de bevoegde autoriteiten, enz.). Als zodanig nodigt de verkoper de koper uit om over deze aspecten te informeren bij de overeenkomstige lokale autoriteiten. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment voor de toekomst te wijzigen. De telecommunicatiekosten die nodig zijn voor toegang tot de websites van het bedrijf zijn de verantwoordelijkheid van de klant. Indien van toepassing, verzendkosten.

Artikel 4: Sluiting van de online overeenkomst

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 1127-1 van het Burgerlijk Wetboek, moet de Klant een reeks stappen volgen om het contract elektronisch af te sluiten om zijn bestelling te kunnen uitvoeren: Informatie over de essentiële kenmerken van het Product; – Keuze van het Product, indien van toepassing, van zijn opties – Vermelding van de essentiële contactgegevens van de Klant (identificatie, e-mail, adres ...); – Aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden – Verificatie van de elementen van de bestelling (formaliteit van dubbelklikken) en, indien nodig, correctie van fouten. Alvorens over te gaan tot de bevestiging ervan, heeft de Koper de mogelijkheid om de details van zijn bestelling en de prijs ervan te controleren en eventuele fouten te corrigeren of zijn bestelling te annuleren. De bevestiging van de bestelling vormt de totstandkoming van dit contract. – Vervolgens, follow-up van de instructies voor betaling, betaling van de producten, vervolgens levering van de bestelling. De Klant ontvangt een bevestiging per e-mail van de betaling van de bestelling, evenals een ontvangstbevestiging van de bestelling ter bevestiging ervan. Hij ontvangt een PDF-exemplaar van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Tijdens het bestelproces krijgt de klant de mogelijkheid om eventuele fouten in de gegevensinvoer te identificeren en te corrigeren. De taal die wordt voorgesteld voor het sluiten van het contract is de Franse taal.

De voorwaarden van het aanbod en de algemene verkoopvoorwaarden worden per e-mail naar de koper verzonden op het moment van de bestelling en gearchiveerd op de website van de verkoper. Indien van toepassing, zijn de professionele en commerciële regels waaraan de aanbieder zich wil onderwerpen, beschikbaar in het gedeelte "aanvullende regels" van deze AV, beschikbaar op de website van de verkoper op het volgende adres:https://pellet-nrg.shop/

De archivering van communicatie, de bestelling, de details van de bestelling, evenals facturen wordt uitgevoerd op een betrouwbare en duurzame drager om een getrouwe en duurzame kopie te vormen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1360 van het Burgerlijk Wetboek. Deze informatie kan worden overgelegd als bewijs van het contract.

Voor geleverde producten vindt levering plaats op het door de Klant opgegeven adres. Met het oog op een goede uitvoering van de bestelling verbindt de Klant zich ertoe zijn waarheidsgetrouwe identificatie-elementen te verstrekken. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren, bijvoorbeeld voor een abnormaal verzoek, te kwader trouw of om welke legitieme reden dan ook.

Artikel 5: Producten en diensten

De essentiële kenmerken van de goederen, diensten en hun respectieve prijzen worden beschikbaar gesteld aan de koper op de websites van het bedrijf, evenals, indien van toepassing, de wijze van gebruik van het product. In overeenstemming met artikel L112-1 van de consumentenwet wordt de consument door middel van markering, etikettering, weergave of een ander passend proces geïnformeerd over de prijzen en speciale voorwaarden voor de verkoop en uitvoering van de diensten vóór het sluiten van de verkoopovereenkomst. In ieder geval wordt het totale door de Koper verschuldigde bedrag vermeld op de orderbevestigingspagina. De verkoopprijs van het product is de geldende aangegeven op de dag van de bestelling, deze omvat niet de extra gefactureerde verzendkosten. Deze eventuele kosten worden aan de Koper aangegeven tijdens het verkoopproces, en in ieder geval op het moment van bevestiging van de bestelling. De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, terwijl hij de toepassing van de prijs garandeert die is aangegeven op het moment van de bestelling. Wanneer de producten of diensten niet onmiddellijk worden uitgevoerd, wordt op de productpresentatiepagina duidelijke informatie gegeven over de leveringsdata van de producten of diensten. De klant verklaart dat hij een detail van de leveringskosten heeft ontvangen, evenals de betalingsvoorwaarden, levering en uitvoering van het contract, evenals gedetailleerde informatie met betrekking tot de identiteit van de verkoper, zijn post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en zijn activiteiten in het kader van deze verkoop. De Verkoper verbindt zich ertoe de bestelling van de Klant te honoreren binnen de grenzen van de voorraden van producten die alleen beschikbaar zijn. Bij gebreke hiervan zal de Verkoper de Klant informeren; indien de bestelling is geplaatst, en bij gebreke van overeenstemming met de Klant op een nieuwe leveringsdatum, vergoedt de Verkoper de Klant. De contractuele informatie wordt in detail en in het Frans gepresenteerd. Partijen komen overeen dat de illustraties of foto's van de te koop aangeboden producten geen contractuele waarde hebben. De geldigheidsduur van het aanbod van de Producten en hun prijzen wordt gespecificeerd op de websites van het Bedrijf, evenals de minimale duur van de aangeboden contracten wanneer deze betrekking hebben op een continue of periodieke levering van producten of diensten. Tenzij anders vermeld, worden de hieronder verleende rechten alleen verleend aan de natuurlijke persoon die de bestelling ondertekent (of de persoon die het opgegeven e-mailadres bezit).

Artikel 6: Naleving

In overeenstemming met artikel L.411-1 van de Consumentenwet voldoen de producten en diensten die via deze AV te koop worden aangeboden aan de geldende vereisten met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van personen, de eerlijkheid van handelstransacties en consumentenbescherming. Ongeacht enige commerciële garantie, blijft de verkoper aansprakelijk voor gebrek aan overeenstemming en verborgen gebreken van het product.

In overeenstemming met artikel L.217-4 levert de verkoper goederen in overeenstemming met het contract en is hij aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, montage-instructies of installatie wanneer dit hem door het contract in rekening is gebracht of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake conformiteit en verborgen gebreken (art. 1641 c. civ.), vergoedt of ruilt de Verkoper defecte producten of producten die niet overeenkomen met de bestelling. De terugbetaling kan als volgt worden aangevraagd: een klacht indienen bij

Artikel 7: Beding van eigendomsvoorbehoud

De producten blijven eigendom van het bedrijf tot de volledige betaling van de prijs.

Artikel 8: Leveringsvoorwaarden

De producten worden geleverd op het afleveradres dat bij de bestelling en binnen de aangegeven tijd is aangegeven. Deze termijnen houden geen rekening met de voorbereidingstijd van de bestelling. Wanneer de Klant meerdere producten tegelijk bestelt, kunnen ze verschillende leveringstermijnen hebben volgens de volgende modaliteiten: levering via een of meer pakketten. In geval van vertraging in de verzending dient u een klacht in op het adres. In geval van laattijdige levering heeft de Klant de mogelijkheid om het contract te ontbinden onder de voorwaarden gedefinieerd in artikel L 138-2 van de Consumentenwet. De verkoper gaat dan over tot de terugbetaling van het product en de "go" -kosten onder de voorwaarden van artikel L 138-3 van de consumentenwet. De verkoper biedt een telefonisch contactpunt (kosten van een lokaal gesprek vanaf een vaste lijn) vermeld in de e-mail met de orderbevestiging om de opvolging van de bestelling te garanderen. De Verkoper herinnert eraan dat op het moment dat de Klant de producten fysiek in bezit neemt, het risico van verlies of beschadiging van de producten op hem wordt overgedragen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de vervoerder op de hoogte te stellen van eventuele voorbehouden met betrekking tot het geleverde product.

Artikel 9: Beschikbaarheid en presentatie

In geval van onbeschikbaarheid van een artikel voor een periode van meer dan 30 werkdagen, wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht van de voorzienbare levertijden en kan de bestelling van dit artikel op verzoek worden geannuleerd. De Klant kan dan een krediet aanvragen voor het bedrag van het artikel of de volledige terugbetaling en annulering van de bestelling.

Artikel 10: Betaling

Betaling is onmiddellijk verschuldigd bij bestelling, ook voor pre-order producten. De Klant kan de betaling uitvoeren met een creditcard of cheque. Kaarten uitgegeven door banken die buiten Frankrijk zijn gevestigd, moeten internationale bankkaarten zijn (Mastercard of Visa). Veilige online betaling met creditcard wordt gedaan door onze betalingsprovider. De verzonden informatie is gecodeerd volgens de regels van de kunst en kan niet worden gelezen tijdens het transport op het netwerk. Zodra de betaling door de Klant is geïnitieerd, wordt de transactie onmiddellijk gedebiteerd na verificatie van de informatie. In overeenstemming met de bepalingen van het Monetair en Financieel Wetboek is de verbintenis om per kaart te betalen onherroepelijk. Door zijn bankgegevens tijdens de verkoop mee te delen, machtigt de Klant de Verkoper om zijn kaart te debiteren voor het bedrag dat betrekking heeft op de aangegeven prijs. De Klant bevestigt dat hij de wettelijke houder is van de te debiteren kaart en dat hij wettelijk gerechtigd is om deze te gebruiken. In geval van een fout, of onmogelijkheid om de kaart te debiteren, wordt de Verkoop onmiddellijk automatisch geannuleerd en de bestelling geannuleerd.

Betaling via bankoverschrijving

Velen van jullie hebben ons verteld over jullie terughoudendheid om met een creditcard op het internet te betalen. Het is om deze reden dat we betaling per bankoverschrijving hebben ingesteld.

Door gebruik te maken van de betaalmethode bankoverschrijving bent u dubbel beschermd:

1/ U hoeft uw creditcard niet meer te gebruiken. De transactie wordt rechtstreeks tussen uw bank en de onze uitgevoerd.

2/ Met een betaling per bankoverschrijving kunnen we u net zo gemakkelijk terugbetalen als een creditcardbetaling in geval van problemen.

Ten slotte is het net zo snel als een creditcardbetaling. U ontvangt uw product direct.

Hoe betaal ik via overschrijving?

Het enige dat u hoeft te doen, op het moment van validatie van uw winkelmandje, hoeft u de betaalmethode per bankoverschrijving te kiezen. Na validatie van uw bestelling ontvangt u de informatie van de bankrekening waarop u moet overgaan tot de betaling van uw bestelling.

Voor het gemak van de verwerking vermeldt u op uw transferorder het bestelnummer.

De bestelling wordt definitief gevalideerd na ontvangst van de overdracht. U ontvangt dan een bevestigingsmail

Artikel 11: Herroepingstermijn

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L 221-5 van de Consumentenwet, heeft de koper het recht om zonder opgaaf van reden te herroepen, binnen dertig (30) dagen na de datum van ontvangst van zijn bestelling. Het herroepingsrecht kan als volgt worden uitgeoefend door contact op te nemen met het bedrijf: een klacht indienen bij . Wij informeren klanten dat in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L. 221-18 tot L. 221-28 van de Consumentenwet, dit herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend voor een artikel waarvoor een productie- of leveringsproces aan de gang is. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de bovengenoemde periode, worden de prijs van het (de) gekochte product(en) en de verzendkosten terugbetaald, waarbij de retourkosten de verantwoordelijkheid van de Klant blijven. Retourzendingen van producten moeten in hun originele staat en compleet worden gedaan (verpakking, accessoires, instructies ...); Indien mogelijk moeten ze vergezeld gaan van een kopie van het aankoopbewijs. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen kunt u het standaardformulier voor herroeping naar ons opsturen op het volgende adres: een klacht indienen op . Terugbetalingsprocedure: de terugbetalingsprocedure kan worden uitgevoerd na een onderzoek van het (de) gekochte product (en), meer details Een klacht indienen bij

Artikel 12: Garanties

In overeenstemming met de wet aanvaardt de verkoper de volgende garanties: conformiteit en met betrekking tot verborgen gebreken van de producten. De verkoper vergoedt de koper of ruilt de producten die blijkbaar defect zijn of niet overeenkomen met de gedane bestelling. Het restitutieverzoek moet als volgt worden ingediend: Een klacht indienen bij

De verkoper herinnert eraan dat de consument: – een termijn van 2 jaar heeft vanaf de levering van de goederen om met de verkoper op te treden – dat hij kan kiezen tussen de vervanging en reparatie van de goederen onder de voorwaarden bepaald door de bovengenoemde bepalingen. kennelijk gebrekkig of niet overeenstemmend – dat zij is vrijgesteld van het bewijs van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van de goederen gedurende de zes maanden na de levering van de goederen. – dat, behalve voor gebruikte goederen, deze termijn wordt verlengd tot 24 maanden vanaf 18 maart 2016 – dat de consument ook aanspraak kan maken op de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte goed in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek en in dit geval kan hij kiezen tussen de afwikkeling van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs (bepalingen van artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek). Aanvullende dekking: _____ (beschrijf uw aanvullende dekking)

Artikel 13: Klachten en bemiddeling

Indien nodig kan de Koper een klacht indienen door contact op te nemen met het bedrijf via de volgende contactgegevens om een klacht in te dienen op . In overeenstemming met de bepalingen van art. L. 611-1 tot L. 616-3 van de consumentenwet, wordt de consument geïnformeerd dat hij een beroep kan doen op een consumentenbemiddelaar onder de voorwaarden van titel I van boek VI van de consumentenwet. In geval van falen van het klachtverzoek aan de klantenservice van de verkoper, of bij gebrek aan een reactie binnen twee maanden, kan de consument het geschil voorleggen aan een bemiddelaar die onafhankelijk zal proberen de partijen bij elkaar te brengen om een minnelijke schikking te verkrijgen.

Artikel 14: beëindiging van de overeenkomst

De bestelling kan door de koper per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden geannuleerd in de volgende gevallen: — levering van een product dat niet voldoet aan de kenmerken van de bestelling; — levering die de op het tijdstip van de bestelling vastgestelde termijn overschrijdt of, bij gebreke van een datum, binnen dertig dagen na betaling; — een ongerechtvaardigde prijsverhoging of wijziging van het produkt. In deze gevallen kan de koper de terugbetaling van de betaalde aanbetaling eisen, vermeerderd met de rente berekend tegen de wettelijke koers vanaf de datum van ontvangst van de aanbetaling.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

Handelsmerken, domeinnamen, producten, software, afbeeldingen, video's, teksten of meer in het algemeen alle informatie die onderworpen is aan intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven het exclusieve eigendom van de verkoper. Er vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats via deze AV. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze goederen om welke reden dan ook is ten strengste verboden.

Artikel 16: Overmacht

De uitvoering van de verplichtingen van de verkoper uit hoofde van deze overeenkomst wordt opgeschort in geval van toevallige gebeurtenis of overmacht die de uitvoering ervan zou verhinderen. De verkoper zal de klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van het optreden van een dergelijke gebeurtenis.

Artikel 17: Nietigheid en wijziging van de overeenkomst

Indien een van de bepalingen van dit contract wordt geannuleerd, zou deze nietigheid niet de nietigheid van de andere bepalingen met zich meebrengen die tussen de partijen van kracht blijven. Elke contractuele wijziging is alleen geldig na een schriftelijke en ondertekende overeenkomst van de partijen. Artikel 18: Bescherming van persoonsgegevens In overeenstemming met Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, zet de Verkoper een verwerking van persoonsgegevens op met als doel de verkoop en levering van producten en diensten zoals gedefinieerd in dit contract. De Koper wordt op de hoogte gebracht van het volgende: – de identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, indien van toepassing, de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke: de Verkoper, zoals aangegeven bovenaan deze AV; – de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: – de rechtsgrondslag van de verwerking: contractuele uitvoering – de ontvangers of categorieën ontvangers van de persoonsgegevens, indien deze bestaan: de verwerkingsverantwoordelijke, zijn afdelingen die verantwoordelijk zijn voor marketing, de diensten die verantwoordelijk zijn voor IT-beveiliging, de afdeling die verantwoordelijk is voor verkoop, levering en bestelling, onderaannemers die betrokken zijn bij leverings- en verkoopactiviteiten, evenals elke autoriteit die wettelijk gemachtigd is om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens in kwestie – er is geen overdracht buiten de EU voorzien – de bewaartermijn van de gegevens: het tijdstip van de commerciële verjaring – de betrokkene heeft het recht om toegang tot de persoonsgegevens te vragen aan de verwerkingsverantwoordelijke, rectificatie of wissing daarvan, of beperking van de verwerking met betrekking tot de betrokkene, of van het recht om bezwaar te maken tegen verwerking en het recht op gegevensportabiliteit - De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit - de gevraagde informatie bij het bestellen is noodzakelijk voor het opstellen van de factuur (wettelijke verplichting) en de levering van de bestelde goederen, anders kan de bestelling niet worden geplaatst. Er worden geen geautomatiseerde beslissingen of profilering geïmplementeerd via het bestelproces.

Artikel 18: Toepasselijk recht en clausules

Alle clausules in deze algemene verkoopvoorwaarden, evenals alle aankoop- en verkooptransacties waarnaar daarin wordt verwezen, zijn onderworpen aan het Franse recht. De nietigheid van een contractuele clausule brengt niet de nietigheid van deze algemene verkoopvoorwaarden met zich mee.

Artikel 19: Consumentenvoorlichting

Voor consumentenvoorlichtingsdoeleinden worden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Consumentenwetboek hieronder weergegeven: Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken van het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het is bedoeld, of die dit gebruik zo verminderen dat de koper het niet zou hebben verkregen, of een lagere prijs zou hebben gegeven, als hij ze had gekend. Artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek: De vordering die voortvloeit uit verborgen gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek. In het geval bedoeld in artikel 1642-1 moet de vordering op straffe van afscherming worden ingesteld binnen een jaar na de datum waarop de verkoper kan worden verlost van zichtbare gebreken of gebrek aan overeenstemming.

Artikel L. 217-4 van de Consumentenwet: De verkoper levert goederen in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, montage-instructies of installatie wanneer dit hem door het contract in rekening is gebracht of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Artikel L. 217-5 van het Consumentenwetboek: Het goed is in overeenstemming met de overeenkomst: 1° Indien het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht en, indien van toepassing: – indien het overeenstemt met de beschrijving die door de verkoper is gegeven en de kwaliteiten heeft die het aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model; – indien het de kwaliteiten bezit die een koper rechtmatig mag verwachten in het licht van de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name op het gebied van reclame of etikettering; 2° Of indien het de kenmerken heeft die in onderling overleg door de partijen zijn gedefinieerd of geschikt is voor elk speciaal gebruik dat door de koper wordt gevraagd, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard.

Artikel L. 217-12 van de Consumentenwet: De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming wordt voorgeschreven door twee jaar na de levering van het goed.

Artikel L. 217-16 van de Consumentenwet: Wanneer de koper de verkoper vraagt om, tijdens de commerciële garantie die hem is verleend tijdens de verwerving of reparatie van roerende goederen, een herstel dat onder de garantie valt, wordt elke periode van immobilisatie van ten minste zeven dagen toegevoegd aan de duur van de garantie die nog moest lopen. Deze termijn loopt vanaf het verzoek van de koper tot tussenkomst of het ter beschikking stellen voor herstelling van het betrokken goed, indien deze bepaling volgt op het verzoek tot tussenkomst.