ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN – PERSOONSGEGEVENS

DEFINITIES:

De uitgever: HOUTENPELLETS

De site: https://houtenpellets.store/

Gebruiker: Jij.

AARD VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

Als onderdeel van het gebruik van de Sites kan de Uitgever de volgende categorieën gegevens over zijn Gebruikers verzamelen:

Burgerlijke staat, identiteit, identificatiegegevens...

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Mededeling aan autoriteiten op basis van wettelijke verplichtingen

Op basis van wettelijke verplichtingen kunnen uw persoonsgegevens openbaar worden gemaakt op grond van een wet, verordening of op grond van een beslissing van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke instantie. In het algemeen verbinden wij ons ertoe om alle wettelijke regels na te leven die de verspreiding van informatie of gegevens kunnen voorkomen, beperken of reguleren en in het bijzonder om te voldoen aan wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 inzake gegevensbescherming.

Openbaarmaking aan derden op basis van accountinstellingen

Uw persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet worden bekendgemaakt aan derden, behalve met de uitdrukkelijke toestemming verkregen via uw accountinstellingen.

VIRALITEIT VAN DE VOORWAARDEN VOOR HERGEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Geen verbintenis over de viraliteit van voorwaarden en onderwerping aan specifieke contractuele verplichtingen

In het geval van communicatie van uw persoonlijke gegevens aan een derde partij, behoudt de Uitgever zich het recht voor om contractueel met u de voorwaarden voor hergebruik van de gegevens vast te stellen.

VOORAFGAANDE INFORMATIE VOOR DE COMMUNICATIE VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN IN HET GEVAL VAN EEN FUSIE – ABSORPTIE

Verzameling van opt-in (toestemming) voorafgaand aan de overdracht van gegevens na een fusie – overname

In het geval dat we betrokken zijn bij een fusie, overname of enige andere vorm van overdracht van activa, verbinden we ons ertoe uw voorafgaande toestemming te verkrijgen voor de overdracht van uw persoonlijke gegevens en om het niveau van vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens waarmee u hebt ingestemd te handhaven.

GEGEVENSAGGREGATIE

Aggregatie met niet-persoonlijke gegevens

We kunnen geaggregeerde informatie (informatie met betrekking tot al onze gebruikers of specifieke groepen of categorieën gebruikers die we combineren zodat een individuele gebruiker niet langer kan worden geïdentificeerd of genoemd) en niet-persoonlijke informatie voor branche- en marktanalyse, demografische profilering, publiceren, openbaar maken en gebruiken voor promotionele, reclame- en andere commerciële doeleinden.

Aggregatie met persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn op de sociale accounts van de gebruiker

Als u uw account koppelt aan een account van een andere service om te cross-mailen, kan die service ons uw profielinformatie, inloggegevens en alle andere informatie verstrekken waarvoor u toestemming hebt gegeven om openbaar te worden gemaakt. We kunnen informatie verzamelen met betrekking tot al onze andere gebruikers, groepen, accounts, persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn over de gebruiker.

VERZAMELING VAN IDENTITEITSGEGEVENS

Gratis consult

Raadpleging van de Site vereist geen voorafgaande registratie of identificatie. Het kan worden uitgevoerd zonder dat u persoonlijke gegevens over u verstrekt (naam, voornaam, adres, enz.). Wij registreren geen persoonlijke gegevens voor de eenvoudige raadpleging van de Site.

VERZAMELING VAN IDENTIFICATIEGEGEVENS

Gebruik van de gebruikers-ID alleen voor toegang tot de services

We gebruiken uw elektronische identificatiemiddelen alleen voor en tijdens de uitvoering van het contract.

VERZAMELING VAN TERMINALGEGEVENS

Geen verzameling van technische gegevens

We verzamelen of bewaren geen technische gegevens van uw apparaat (IP-adres, internetprovider)

BEWARING VAN TECHNISCHE GEGEVENS

Bewaartermijn van technische gegevens

Technische gegevens worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om de hierboven genoemde doeleinden te bereiken.

BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS EN ANONIMISERING

Gegevensbewaring voor de duur van de contractuele relatie

 De persoonsgegevens die worden verwerkt, worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor de nakoming van de verplichtingen die zijn vastgesteld op het moment van het sluiten van het contract of de vooraf bepaalde duur van de contractuele relatie.

Bewaring van geanonimiseerde gegevens buiten de contractuele relatie – na verwijdering van het account

We bewaren persoonsgegevens voor de tijd die strikt noodzakelijk is om de in deze Voorwaarden beschreven doeleinden te bereiken. Na deze periode zullen ze worden geanonimiseerd en bewaard voor uitsluitend statistische doeleinden en zullen ze geen aanleiding geven tot enige exploitatie van welke aard dan ook.

ACCOUNT VERWIJDEREN

Het account op aanvraag verwijderen

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn Account op elk moment te verwijderen, door eenvoudig verzoek aan de Uitgever OF door het accountverwijderingsmenu dat aanwezig is in de Accountinstellingen indien nodig.

Verwijdering van het account in geval van schending van de AGV

In het geval van een schending van een of meer bepalingen van de Servicevoorwaarden of enig ander document dat hierin door verwijzing is opgenomen, behoudt de Uitgever zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken uw gebruik van en toegang tot de services, uw account en alle Sites te beëindigen of te beperken.

INDICATIES IN GEVAL VAN INBREUK OP DE BEVEILIGING GEDETECTEERD DOOR DE UITGEVER

Informatie van de Gebruiker in geval van inbreuk op de beveiliging

Wij verbinden ons ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een beveiligingsniveau te garanderen dat geschikt is voor de risico's van onopzettelijke, ongeoorloofde of illegale toegang, openbaarmaking, wijziging, verlies of vernietiging van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. In het geval dat we ons bewust worden van illegale toegang tot uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op onze servers of die van onze serviceproviders, of ongeautoriseerde toegang die resulteert in de realisatie van de hierboven geïdentificeerde risico's, verbinden we ons ertoe om:

U zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van het incident;

De oorzaken van het incident onderzoeken en u informeren;

Redelijke maatregelen nemen om de negatieve effecten en schade die het gevolg kunnen zijn van het incident te beperken

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval kunnen de in het bovenstaande punt gedefinieerde verplichtingen met betrekking tot kennisgeving in het geval van een inbreuk op de beveiliging worden gelijkgesteld met enige erkenning van schuld of verantwoordelijkheid voor het optreden van het betreffende incident.

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS NAAR HET BUITENLAND

Doorgifte van gegevens naar landen met een gelijkwaardig beschermingsniveau

De Uitgever verbindt zich ertoe de toepasselijke regelgeving met betrekking tot gegevensoverdrachten naar het buitenland na te leven en in het bijzonder volgens de volgende modaliteiten:

De Uitgever draagt de persoonsgegevens van zijn Gebruikers over naar landen waarvan erkend wordt dat ze een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden.

Om de lijst van deze landen te kennen: CNIL - Gegevensbescherming in de wereld

WIJZIGING VAN DE AGV EN HET PRIVACYBELEID

In geval van wijziging van deze Voorwaarden, verbintenis om het niveau van vertrouwelijkheid niet substantieel te verminderen zonder de voorafgaande informatie van de betrokken personen

Wij verbinden ons ertoe u te informeren in het geval van een substantiële wijziging van deze Voorwaarden, en niet om het niveau van vertrouwelijkheid van uw gegevens substantieel te verlagen zonder u te informeren en uw toestemming te verkrijgen.

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMIDDELEN

Arbitragebeding

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat elk geschil dat kan ontstaan als gevolg van deze Voorwaarden, in het bijzonder de interpretatie of uitvoering ervan, zal worden onderworpen aan een arbitrageprocedure onderworpen aan de regels van het arbitrageplatform dat in onderling overleg is gekozen, waaraan u zich zonder voorbehoud zult houden.

GEGEVENSPORTABILITEIT

Gegevensportabiliteit

De Uitgever verbindt zich ertoe u de mogelijkheid te bieden om alle gegevens die op u betrekking hebben op verzoek aan u terug te krijgen. De Gebruiker krijgt zo een betere controle over zijn gegevens en behoudt de mogelijkheid om ze te hergebruiken. Deze gegevens moeten worden verstrekt in een open en gemakkelijk herbruikbaar formaat.